polityka prywatności

Polityka prywatności
KONKURSU MARKI HARIBO
”GDZIE Z HARIBO”

1. Administratorem 1 danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Organizator, czyli Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364648, NIP 8442333990

2. Administratorem 2 danych osobowych Uczestników i Laureatów Uczestników i Laureatów jest Spółka będąca właścicielem marek: „Haribo”, na rzecz której organizowany jest konkurs, czyli Haribo sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, zwana dalej Administratorem 2.

3. Administrator 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych/osobę  z którym/którą można się skontaktować mailowo pod adresem: prawo@hernikikolakowski.pl

4. Administrator 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem anna@michowska.pl.

5. Administrator 1 oraz Administrator 2 przetwarzają dane osobowe Uczestników w odrębnych celach jako odrębni administratorzy danych. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników i Laureatów zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzeniem”).

6. Administrator 1 przetwarza dane osobowe w celu:

a) związanym z organizacją przedmiotowej Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

7. Administrator 2 przetwarza dane osobowe w celu:

a) obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

8. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie:

a) imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu oraz adresu email;

b) imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu dostawy Nagród oraz numeru telefonu – w przypadku Zwycięzców Konkursu;

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

10. Uczestnikowi przysługuje:

• prawo dostępu do podanych danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

11. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami) bezpośrednio do administratora danych osobowych. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

13. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora 1 innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie i księgowo.

14. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora 2 do podmiotów świadczących dla niego usługi – organizatora konkursu, usługi IT oraz usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

15. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

17. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.