regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Gdzie z HARIBO”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Gdzie z HARIBO” (dalej: „Konkurs”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364648, NIP 8442333990 (dalej: „Organizator”).
 4. Fundatorem nagród jest HARIBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098069, posiadająca numer NIP: 5260152560, numer REGON: 002181320, o kapitale zakładowym 7.657.000,00 zł pokrytym w całości (dalej: „Fundator”). Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 05.02.2024 r. (g. 8:00) do dnia 3.03.2024 r. (g. 23:59) – w tym czasie można przesyłać zgłoszenia konkursowe, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród zakończą się do dnia 30.03.2024 r.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego. Poszczególne nagrody określone szczegółowo w Regulaminie zostaną ufundowane przez Fundatora.
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019 poz. 847).
 8. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu musi zapoznać się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad i realizacji zobowiązań z niego wynikających, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Celem Konkursu jest wyłonienie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) najbardziej ciekawych, oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.  ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. przysługują jej autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do Materiału Konkursowego i jest uprawniona do korzystania i rozporządzania Materiałem Konkursowym bez żadnych ograniczeń na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności Materiał Konkursowy nie jest obciążony prawami osób trzecich ani nie narusza praw osób trzecich;
  4. posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, będą musiały dostarczyć zgodę przedstawiciela  ustawowego na udział w konkursie;
  5. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.  Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 6 poniżej. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych i wysyłanie Zadań Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadkach próby wpływania na wynik Konkursu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności poprzez korzystanie w tym celu z dodatkowego oprogramowania, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
 6. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu na stronie internetowej gdziezharibo.pl (dalej: „Strona Internetowa”) opisu, wskazującego w jakim ciekawym miejscu i w jakich okolicznościach Uczestnik najchętniej zjadłby żelki Haribo Złote Misie. Na podstawie opisu wykonanego przez Uczestnika, mechanizmy sztucznej inteligencji stworzą obraz, który będzie brał udział w Konkursie na zasadach określonych w § 4.
 7. Komisja konkursowa nagrodzi zgłoszenia zawierające najbardziej ciekawe, oryginalne i kreatywne zgłoszenia.
 8. Zadanie Konkursowe może być wykonane wyłącznie na Stronie Internetowej po uprzednim prawidłowym zgłoszeniu do Konkursu. Zadania Konkursowe przesyłane w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

§ 3

KOMISJA KONKURSOWA I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy dokonają prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w §2 Regulaminu oraz kierując się kryterium ciekawości, kreatywności i oryginalności Zadania Konkursowego.
 4. W skład Komisji wejdą 4 (słownie: cztery) osoby wskazane przez Organizatora.
 5. Komisja wybierze spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, Zwycięzców 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) Nagród, kierując się zasadami wskazanymi w §2 Regulaminu oraz kryterium ciekawości, kreatywności i oryginalności Zadania Konkursowego.
 6. Komisja wybierze wszystkich Zwycięzców Nagród nie później niż do dnia 17.03.2024 r.

§ 4

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 1. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu;
 2. dokonać rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 3. wykonać Zadanie Konkursowe przy pomocy formularza dostępnego na Stronie Internetowej.
 1. Materiały Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności nie mogą:
  1. naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich;
  2. zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem;
  3. zawierać treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
  4. zawierać treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator lub Fundator.
 2. Począwszy od dnia następującego po dniu rozpoczęcia Konkursu, Komisja Konkursowa spośród Zgłoszeń Konkursowych wybierze 3 Zgłoszenia Konkursowe dziennie kierując się zasadami wskazanymi w §2 Regulaminu oraz kryterium ciekawości, kreatywności i oryginalności Zadania Konkursowego. Wybrane Zgłoszenia Konkursowe otrzymają Nagrody II Stopnia i zostaną umieszczone w galerii na Stronie Internetowej, która będzie dostępna przez cały czas trwania konkursu. Uczestnik będzie mógł udostępnić swoje zgłoszenie konkursowe na swoich serwisach społecznościowych.
 3. Po zakończeniu pierwszego tygodnia zgłoszeń i wyłonieniu 15 Zgłoszeń Konkursowych galeria Zgłoszeń Konkursowych będzie miała funkcję głosowania na poszczególne Zgłoszenia wybrane w poprzednim tygodniu. 3 Zgłoszenia Konkursowe z największą ilością głosów otrzymają Nagrody I Stopnia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit a).
 4. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu za pomocą emaila konkursowego konkurs@gdziezharibo.pl a Organizator zobowiązany jest na zapytania te odpowiedzieć w terminie 48 godzin od dnia wpływu zapytania.

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest łącznie 48 (słownie: czterdzieści osiem) Nagród:
 1. 3 (słownie: trzy) Nagrody I stopnia, w postaci projektor i ekran o wartości 3088 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt osiem zł) brutto każda.
 2. 45 (słownie: czterdzieści pięć) Nagród II stopnia, w postaci produkty i gadgety HARIBO, gdzie wartość nagrody to 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć zł) brutto każda.
 1. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody I i II Stopnia, Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród oraz odprowadzenie należnych podatków jest Organizator. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator.
 4. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech Nagród.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy, a wszystkie uprawnienia Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

§ 6

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych:
  1. Dla Nagród I Stopnia od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem emaila wskazanego przez Uczestnika Konkursu w Zgłoszeniu Konkursowym;
  2. Dla Nagród II Stopnia od dnia umieszczenia Zgłoszenia Konkursowego w galerii na Stronie Internetowej.
 1. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej, w celu odbioru Nagrody zobowiązany jest do wysłania w terminie 2 dni, w wiadomości zwrotnej na adres email: konkurs@gdziezharibo.pl: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko, data urodzenia, adres dostawy nagrody, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest również wysłanie zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.
 2. Nagroda I stopnia zostanie przesłana Zwycięzcy na wskazany przez niego adres.
 3. Nagrody II stopnia zostaną przesłane na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej w terminie 21 dni od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych danych. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera lub upoważnionej osoby pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Konkursu informuje, że administratorami danych osobowych uczestników Konkursu są:
   1. Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364648, NIP 8442333990
   2. HARIBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098069.W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie:
  1. 1)imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu oraz adresu email;
  2. 2)imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu dostawy Nagród oraz numeru telefonu – w przypadku Zwycięzców Konkursu;
 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
 1. Przez administratora danych Feno Sp. z o.o. w celu:
  1. uczestnictwa w Konkursie – w oparciu o Art. 6.1.f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
  2. dostawy Nagrody do Zwycięzcy Konkursu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, polegającym na konieczności wywiązania się z przyrzeczenia złożonego Uczestnikom w niniejszym Regulaminie zgodnie z Art. 6 1 f) RODO;
  3. obsługi spraw podatkowych – w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest  obowiązek prawny ciążący na Organizatorze w oparciu o Art. 6.1.c) RODO;
  4. obsługi reklamacji – co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, polegającym na zapewnieniu należytej jakości Nagród konkursowych w oparciu o Art. 6 1 f) RODO;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na ochronie jego  praw w oparciu o Art. 6 1 f) RODO.
 1. Przez administratora danych Haribo Sp. z o.o. w celu:
 1. obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem email: rodo@feno.pl lub pocztą tradycyjną na adres w podany w ust. 1 z dopiskiem „dane osobowe”.
 2. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych mogą być (na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych):
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora;
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w obronie przed ewentualnymi roszczeniami (w szczególności, lecz nie wyłącznie kancelarie prawne);
  3. dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności, lecz nie wyłącznie dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 6. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych, o ile niezbędne, może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów i wyrażenia niezbędnych zgód.
 7. Organizator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku).  Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
 8. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 9. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.


§ 8

PRAWA AUTORSKIE

 

   1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator i Fundator uprawniony jest do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa.
   2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym w ramach Zgłoszenia Konkursowego. W takiej sytuacji Organizator może dochodzić od Uczestnika odszkodowania.
   3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora lub Fundatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
   4. W zakresie udzielonej licencji zgodnie z ust. 6 poniżej, Organizator może dokonywać zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego i jego poszczególnych elementów.
   5. Zadania Konkursowe przesłane przez Uczestników oraz ich elementy mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora, Fundatora lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
   6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi i Fundatorowi, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zadania Konkursowego oraz jego poszczególnych elementów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu poprzez:
 1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 4. wielokrotne publiczne wystawienie,
 5. eksploatację w Internecie, na stronach www, w tym na stronach Fundatora, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Fundatora,
 8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
 9. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
   1. Z chwilą wydania nagród Fundator nabywa majątkowe prawa autorskie do prac będących efektem wykonania Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadania Konkursowego w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Fundatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także upoważnia go do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie.
   2. Zwycięzca Nagrody wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na https://www.facebook.com/HariboPolska/

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa lub za pomocą email na adres konkurs@gdziezharibo.pl, nie później do dnia 30.04.2024 r.
   2. Aby przyspieszyć rozpatrzenie, reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.
   3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
   4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji lub za pomocą adresu email, w zależności od formy wysłanej reklamacji.
   5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego również nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨podane na Stronie Internetowej w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach dotyczących Regulaminu stosuje się ̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Uprawnienia wynikające z udziału w Konkursie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.02.2024 r.